نشریه دانشجویی ماهیت (MAHIATSJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله