نشریه دانشجویی ماهیت (MAHIATSJ) - فرایند پذیرش مقالات