نشریه دانشجویی ماهیت (MAHIATSJ) - واژه نامه اختصاصی