نشریه دانشجویی ماهیت (MAHIATSJ) - اهداف و چشم انداز