نشریه دانشجویی ماهیت (MAHIATSJ) - مقالات آماده انتشار